martedì 2 novembre 2010

Ogni annu, lu dui ti novembri, nc’è l’usanza ti fa visita alli muerti allu cimiteru.

.....
“ A LIVELLA ”
(di Antonio De Curtis- in arte TOTO’)
Traduzione ed arrangiamento in vernacolo oritano a cura di Franco ARPA.

Ogni annu, lu dui ti novembri, nc’è l’usanza
ti fa visita alli muerti allu cimiteru.
Ognunu l’ha ffari sta crianza;
ognunu l’ha tiniri stu pinzieru.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch’io ci vado, e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo di zia Vincenza.

Uannu m’è cappata n’avvintura………
dopo di aver compiuto il triste omaggio,
Matonna, ci nci penzu, cce paura!
Ma poi mi feci n’anima e curaggio.

Lu fattu è custu, statimi a sintiri:
si vvicinava l’ora ti la chiusura:
iu, chianu chianu, stava pi assiri
minannu li uecchi a ncu na sepoltura.

“QUI DORME IN PACE IL NOBILE MARCHESE
SIGNORE DI ROVIGO E DI BELLUNO
ARDIMENTOSO EROE DI MILLE IMPRESE
MORTO L’11 MAGGIO DEL ‘31”

Lu stemma cu la crona sobbra a tuttu…
……sotta ‘na croci fatta ti lampatini;
tre mazzi ti rosi cu ‘na lista ti luttu;
canneli, candelotti e sei lampini.

Propia ttaccatu all’ucchiu ti stu signuru
nci n’era n’atru, rranciatu……
spugghiatu, senza mancu nu fiuru,
ti tutti simbrava ch’era statu bbandunatu.

Sobbr’alla croci si liggia:
“ESPOSITO GENNARO SPAZZINO”
uardai la scritta, cce pena mi facia
stu muertu senza mancu nu luminu?

Questa è la vita! Sulu sulu iu pinzava……
a cci è utu tanta e cci no hai nienti!
Stu povuru Cristu cce si spittava
ca puru all’atru munnu era essiri pizzenti?

Mentri ca facia stu pinzieru,
menzanotti si feci ti botta,
e rrumanivi chiusu intr’allu cimiteru,
muertu ti paura…………e fattu sotta.

Totta nna vota, cce vesciu ti luntanu?
To ombri ca si vvicinaunu ti la vanna mia……
Pinzai: stu fattu a mei mi pari stranu………
stou discitatu……tormu, o è fantasia?

Atru ca fantasia; era lu Marchesi:
cu lu cilindru, lu bastoni e lu pastranu;
l’atru……nu sciummutu, cu la facci ti cinesi:
tuttu ‘nfitisciutu e cu ‘na scopa a mmanu.

E cuddu ti sicuru ha essiri Ginnaru……
lu muertu purieddu……lu scopastrati.
intr’a stu fattu iu non ci vesciu chiaru:
siti muerti e a st’ora in giru vi nni sciati?

Putiunu stari ti mei quasi a ‘nu parmu
quannu lu Marchesi si firmou ti bottu,
si vutou e, toci toci……carmu carmu,
li tissi a Ginnaru: “Giovanottu!

da voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono un blasonato?!

La casta è casta e va, sì, rispettata,
voi perdeste il senso e la misura;
la vostra salma andava, sì, inumata,
ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso
la vostra vicinanza puzzolente,
fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente”.

“Signor Marchese, no è corpa mia,
ci era pi mei no t’era fattu stu tuertu,
mugghierima è fattu sta fissaria,
cce putia fari iu ci era muertu?

Ci era viu ti facia subbutu cuntentu,
pigghiava la cascetta cu li quattr’ossi,
e propia mò, eh……intr’a stu mumentu
mi nni trasia intr’a una ti quiddi fossi”.

“E cosa aspetti, oh turpe malcreato,
che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!”

“E famm’a vetiri…… pigghia sta violenza……
La verità, Marché, m’agghiu scucciatu
cu ti sentu; e ci perdu la pacienza,
mi scordu ca so’ muertu e ti fazzu ‘gnuricatu!……

Ma ci ti criti ca sinti……nu ddiu?
qua intra, lu vué capisci ca simu uguali?……
muertu sinti tuni e muertu sontu puru iu;
ognunu comu a n’atru e tali e quali”.

“Lurido porco!……Come ti permetti
paragonarti a me ch’ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?”

Ma quali Natali……Caputannu e Bifania!!!
Ti lu ué minti intr’a cuddu cocculu bellu……
ca stai malatu ancora ti fantasia?……
La morti lu sai cce t’eti?……è nu livellu.

Nnu rrei, nnu maggistratu, nnu grand’omu
trasennu a stu cancellu è fattu cuntu
ca è persu tuttu, la vita e puru lu nomi:
tu inveci……baccalai……stai ancora a stu puntu?

Pirciò, sientimi sanu……nò fa lu zizzicusu,
supportimi vicinu……e fatti forti!
Sti pagliacciati li fannu sulu li vivi:
nui simu serii………appartinimu alla morti!”


Cliccare sul lettore video per ascoltare la mia interpretazione.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...